Beskrivning av Hälsoval Blekinge

Hälsoval Blekinge innebär att alla invånare fritt ska kunna välja vårdenhet inom primärvården. Alla vårdgivare som ingår i Hälsoval Blekinge ska behandlas lika och ersättningen ska följa den enskildes val av vårdgivare. Lagen om valfrihetssystem ska tillämpas.

Om modellen och uppdraget

De uppdrag som omfattar alla vårdenheter som ingår i Hälsoval Blekinge benämns grunduppdrag. Viss verksamhet i primärvården bedrivs inte som grunduppdrag inom Hälsoval Blekinge. Istället bedrivs denna verksamhet av Region Blekinge utanför Hälsoval Blekinge eller som ett tilläggsuppdrag.

Detaljerade uppgifter och godkännandet av vårdgivare, avtalsbestämmelser, uppdrag, villkor, uppföljning och ekonomi framgår i "Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge" Innehållet i uppdragsbeskrivningen korrigeras varje år och beslutas av regionstyrelsen.

Invånarens val av vårdenhet

Personer folkbokförda i Blekinge kan fritt välja en vårdenhet inom primärvården som ingår i Region Blekinges hälsoval. Information om hur valet går till och vilka vårdenheter som är valbara finns på webbplatsen www.1177.se Länk till annan webbplats.. Där finns också en kortfattad presentation av varje vårdenhet. Informationen ska också finnas på alla vårdenheter.

Från och med 2015 har också folkbokförda i andra regioner rätt att fritt välja en vårdenhet inom Region Blekinges hälsoval.

Invånare kan välja sin vårdenhet på en valblankett som lämnas eller skickas in underskriven till den vårdenhet personen väljer. Invånare som har BankID kan välja vårdenhet inom Hälsoval Blekinge på webbplatsen 1177.se/blekinge Länk till annan webbplats.. Om en invånare inte är nöjd med sitt val kan hon eller han göra ett omval.

Om vårdgivaren vill att invånaren också ska kunna välja läkare är det möjligt inom Hälsoval Blekinge. I första hand gäller detta personer i behov av hög kontinuitet, till exempel multisjuka och personer som har en kronisk sjukdom.

Ekonomi och ersättning

Vårdgivare inom Hälsoval Blekinge får en hälso- och sjukvårdspeng varje månad för att kunna driva verksamheten. Hälso- och sjukvårdspengens storlek beror på åldern på de invånare som valt eller passivt listats på vårdenheten.

Vårdenheten har ett kostnadsansvar för de allmänläkemedel som förskrivs till de personer som har valt vårdenheten oavsett om läkemedlet förskrivs på vårdenheten eller av någon annan förskrivare av läkemedel, och för detta får man en läkemedelspeng varje månad. Därutöver kan man få målrelaterad ersättning och ersättning för vård av patienter som inte är listade på enheten.

Vårdenheten får avdrag på sin hälso- och sjukvårdspeng om listade invånare gör besök som omfattas av Hälsoval Blekinges grunduppdrag hos en annan vårdenhet i primärvården inom eller utom länet.

Vårdenheten kan utöver grunduppdraget även erbjuda andra tjänster, till exempel resevaccination, hälsoundersökning, skolhälsovård och utfärdande av olika intyg. Tjänsterna ersätts inte inom ramen för Hälsoval Blekinge, utan kan finansieras genom patientavgifter eller andra ersättningar som helt tillfaller vårdgivaren.

Hittade du informationen du sökte?