God och nära vård

Vi utvecklar hälsa, vård och omsorg i syfte att möta invånarnas behov i Blekinge i framtiden. Det innebär att vi fokuserar på att arbeta mera personcentrerat, sammanhållet, proaktivt och hälsofrämjande.

God och nära vård kan beskrivas som ett övergripande mål för det utvecklingsarbete som sker inom hälso- och sjukvården och kommunal omsorg. Genom åren har stora framsteg gjorts inom sjukvård. Ny teknik och nya behandlingar gör att Sveriges befolkning lever längre. Med en åldrande befolkning och en lägre tillväxt av människor, som kan ta hand om befolkningen, står vi inför stora utmaningar.

För att kunna möta invånarnas behov, nu och i framtiden, görs ett stort utvecklingsarbete av hela vårdkedjan. Det innefattar så väl primärvård och sjukhusvård, som kommunal omsorg. Utvecklingsarbetet ska ta vården närmare invånaren och få personen mer involverad i sin vård. Målet är att skapa kostnadseffektiv, lättillgänglig, samordnad och nära vård på lika villkor. Med nya arbetssätt kan resurserna inom hälso- och sjukvård, samt kommunal omsorg, användas bättre och därmed räcka till fler. 

Viktiga principer i omställningen

Följande principer utgör kärnan i utvecklingsarbetet mot god och nära vård.

Från fokus på organisation - till fokus på person och relation

Vi utgår från patientens och individens förutsättningar, förmågor och behov och bidrar till trygghet. Vi utgår också från att relationen mellan vårdgivare och patient/individ är viktig för kvalitet och effektivitet.

Från reaktiv - till proaktiv och hälsofrämjande

Vi ska arbeta mer hälsofrämjande, förebyggande med proaktiva insatser för våra invånare för ett hållbart arbetssätt. Vi ska också skapa förutsättningar för självständighet, livskvalitet och jämlik hälsa.

Från isolerade vård- och omsorgsinsatser - till samordning utifrån personens fokus

Vi utgår från patientens bästa i hela vård- och omsorgsprocessen. Genom att gå från isolerade vård och omsorgsinsatser till att sätta individen i fokus främjar vi gemensamt ansvarstagande och tillit. Detta skapar förutsättningar för jämlik vård och omsorg.

Från invånare och patienter som passiva mottagare - till aktiva medskapare

Vi ska öka möjligheten för invånaren att känna sig som en delaktig medskapare i sin vård och hälsa. Hälso- och sjukvården tar till vara på personens och närståendes erfarenheter och kunskaper på ett bättre sätt.

Framgångsfaktorer för den nära vården​

  • Samverkan mellan kommuner och regioner.
  • Användning av ny teknik för att utveckla arbetssätten i hälso- och sjukvården och omsorgen.
  • Satsning på utveckling av egenvård, inte minst för kroniskt sjuka patienter och för att förhindra att fler drabbas av kronisk sjukdom.
  • Att personalen kan medverka i utvecklingen av e-tjänster, har digital kompetens och börjar arbeta på nya sätt.
  • Att personcentrering är vägledande både som förhållningssätt och arbetssätt i organisationen.
  • Satsning på kompetensförsörjning som stödjer omställningen mot nära vård, där förmåga att arbeta över traditionella gränser, kommunicera och jobba preventivt och proaktivt är viktiga delar.​
Hittade du informationen du sökte?