Konstverket visades på utställningen Grodregn på Kulturcentrum Ronneby konsthall av Alexander Höglund. Bilden använs som omslag till Region Blekinges Kulturplan 2022-2025.

Konstverk av Alexander Höglund som visades i utställningen Grodregn på Kulturcentrum
Ronneby konsthall, bilden av verket hittar du även på framsidan av den aktuella Kulturplanen för Blekinge.

Kulturplan för Blekinge 2022-25

Regional kulturplan för Blekinge 2022–2025 antogs av Regionfullmäktige december 2021. Processen fram till beslut omfattade ett flertal dialoger med många aktörer från kulturlivet, både från det offentliga, näringslivet samt civilsamhället.

Den nya regionala kulturplanen för Blekinge gäller mellan år 2022–2025 och är ett verktyg för dialog mellan region, kommuner och stat samt kulturorganisationer. Kulturplanen är en del av underlaget för att Blekinge ska få del av statliga medel till professionell regional kulturverksamhet inom Kultursamverkansmodellen.

Kulturplanen fungerar också som utgångspunkt för kultur- och bildningsnämndens verksamhetsplanering och budgetprocess.

En regional kulturplan tas fram i samverkan mellan region och kommuner och i samråd med föreningar och kulturskapare. Kulturplanen beskriver vilken utveckling man tillsammans ska jobba för. Den beskriver hur den regionala kulturella infrastrukturen ser ut, vad som ska prioriteras och hur satsningarna som ska göras är kopplade till de regionala och nationella kulturpolitiska målen.

Regionala kulturpolitiska mål

För att bidra till ett Blekinge som formas av kreativitet och innovationsförmåga och är ett inkluderande samhälle präglat av öppenhet och deltagande med ett nyskapande kulturliv med bredd och kvalitet, har Region Blekinges kultur- och bildningsnämnd antagit tre övergripande mål.
Målen utgår ifrån de olika perspektiven för kulturpolitik som ligger till grund för beslut - människan, kulturen och samhället. Målen som ska bidra till att skapa förutsättningar för utveckling av Blekinge är:

  • Fler och nya deltagare i Blekinges kulturliv, med särskilt fokus på barn och unga vuxna.
  • Stärkta förutsättningar för professionella kulturskapare att verka och utvecklas i Blekinge, i fortsatt samverkan med Sydsverige.
  • Kulturen och kulturskaparnas förmågor tas tillvara inom alla samhällssektorer för att stärka kreativitet och innovationskraft i Blekinge.

Prioriteringsområden

Med utgångspunkt i dialogerna förda med kommuner, kulturskapare samt civilsamhället har Region Blekinges kultur- och bildningsnämnd enats om tre särskilda satsningar. Dessa lyfts fram som områden som särskilt behöver uppmärksammas och resursstärkas under kommande period:

  • Film och rörlig bild
  • Litteratur
  • Kulturbegreppet
Hittade du informationen du sökte?