Söka föreningsstöd – allmänna

Den ideella sektorn har stor betydelse för hälsa och livskvalitet och den skapar möjlighet för delaktighet och gemenskap. Region Blekinge anser att den ideella sektorn är en viktig aktör i arbetet med att skapa goda förutsättningar för en god hälsa på lika villkor i hela länet.

Syftet med föreningsstöd är att stimulera, stödja och utveckla det ideella föreningslivet i Blekinge i deras arbete för en gynnsam utveckling av folkhälsan i länet. Föreningsstödet ska bidra till att stärka och utveckla demokratin.

Ändamålet med föreningsstöd är också att stödja föreningar och organisationer på länsnivå för att de självständigt och med kontinuitet ska arbeta för att aktivera och stödja medlemmar till att delta i samhällsutvecklingen. Alla föreningar som får bidrag från Region Blekinge ska därför ha en tydlig regional spridning över länet.

Region Blekinge ger föreningsstöd till följande:

  • funktionshinderföreningar/patientföreningar
  • pensionärsorganisationer
  • andra föreningar som bedriver länsövergripande verksamhet inom hälsofrämjande områden.

Föreningsstöd från Region Blekinge ges i form av verksamhetsbidrag.

Verksamhetsbidrag kan sökas av ideella föreningar och ska bidra till att stödja föreningens ordinarie verksamhet under året. Bidraget kan endast sökas en gång per verksamhetsår och sista ansökningsdatum är den 30 juni för nästkommande år.
Besked om beviljat bidrag sker efter att budget beslutas.

Översyn av riktlinjerna för föreningsstöd pågår, men ansökan sker tillsvidare utifrån nuvarande regler.

Hittade du informationen du sökte?