Porträtt av Lena Cronqvist.

Region Blekinges konstsamling

Konstsamlingen består ca 5000 registrerade verk som till stor del är av målningar, grafik, fotografi, textilier och skulpturer. Samlingen är ett gemensamt kulturarv som kräver omvårdnad i olika former som exempelvis belysning, omplacering, ny inramning och ibland renovering. Kontinuerligt köps ny konst in till samlingen av Kultur- och bildningsenheten.

Konst och hälsa

Insikten om att konst har en medicinsk betydelse sträcker sig tillbaka till åtminstone slutet av medeltiden. Att investera i konst till vårdmiljö är inte bara en ekonomisk investering, det skapar hälsovinster, stödjer konstscenen och bidrar till vårt gemensamma kulturarv.

I vårdmiljön spelar konsten en viktig roll genom att värna humanistiska och existentiella värden och genom att bidra till en mänsklig och omhändertagande miljö. Det personliga tilltalet, engagemang, stimulans, lugn och reflektion – det är dessa mjuka värden som är konstens stora potential. Den bidrar också till en attraktiv arbetsplats för personalen. Konsten utgör ett rikt kulturarv att ta vara på och utveckla vidare.

När och varför började inköp av konst till vårdmiljö?

Inköp av konst i de svenska vårdmiljöerna infördes på 1930-talet. Ett nytt formspråk växte fram, funktionalismen. En nyväckt kunskap kring sambandet mellan ljus, hälsa och miljö, men även hur bakterier dör var rådande under 1930-talet. Konstens inverkan på hälsan är en värdegrund som finns kvar.

Under 1930-talet hade man även debatterat konstens och konstnärernas roll i samhället och inrättat Statens konstråd. Efter protester från konstnärer som saknade uppdrag beslutade riksdagen om infördes den statliga enprocentsregeln 1937. Beslutet innebar att en procent av totalbudgeten för ett byggprojekt skulle gå till konstnärlig gestaltning i en tid när många sjukhus var statliga.

Enprocentsregeln

Enprocentsregeln är en ekonomisk princip för investeringar som innebär att en procent av totalbudgeten vid ny-, om- och tillbyggnationer av fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer investeras i byggnadsanknuten konstnärlig gestaltning. Principen tillämpas i de flesta regioner och kommuner. Region Blekinge tillämpar 0,5 % till konstnärlig gestaltning.

 

Konstnärlig gestaltning

Konstnärlig gestaltning i vårdlokaler har en viktig betydelse för att skapa stimulerande miljöer med estetiska värden. Den kan vara rogivande och skapa intimitet, väcka tankar och reflektion. Den kan också vara identitetsskapande och fungera som landmärke.

Regioner är sedan lång tid tillbaka viktiga aktörer för inköp av fast och lös konst i vårdmiljöer och äger en stor del av Sveriges konstsamling. Detta är en del av den offentliga sektorns arbete för alla människors rätt till konstupplevelser.

Den konstnärliga gestaltningen representerar stora kulturella, ekonomiska och hälsofrämjande värden. Detta innebär ett förvaltningsansvar och en konstsakkunnighet för att hantera den konstnärliga gestaltningen.

Region Blekinge äger och förvaltar en konstsamling som består av fast samt lös konst. Den fasta konsten är byggnadsanknuten, beställd till en specifik plats och finansieras via investeringsmedel vid ny-, till- och ombyggnation. Den lösa konsten avser verk som går att flytta på och inte är bunden till en specifik plats eller lokal. Vård av lös konst finansieras via årligt verksamhetsanslag.

Den offentliga konsten är en självklar del i Region Blekinges utvecklingsarbete. Region Blekinges policy för konstnärlig gestaltning är en del av genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin samt den regionala kulturplanen för Blekinge. Policyn anger ett förhållningssätt för utvecklingen av Region Blekinges konstsamling, som definieras ytterligare i Riktlinjer för konstnärlig gestaltning.

Policyn anknyter till Riksdagens mål om gestaltad livsmiljö som omfattar arkitektur, form, design, konst och kulturarv. Gestaltad livsmiljö syftar till en helhetssyn med utgångspunkt i människan, hennes behov och livskvalitet vid formandet och förvaltandet av livsmiljöer. Politikområdet utgår från allas rätt till miljöer som är inkluderande, väl gestaltade och långsiktigt hållbara.

Enligt Regional kulturplan för Blekinge, bör tre viktiga grundläggande principer beaktas i arbetet med konsten.

Dessa handlar om:

• konstens egenvärde
• konstens demokratiska grund samt
• konstens kraft i samhällsutvecklingen

Regioner är sedan lång tid tillbaka viktiga aktörer för inköp av fast och lös konst i vårdmiljöer och äger en stor del av Sveriges konstsamling. Detta är en del av den offentliga sektorns arbete för alla människors rätt till konstupplevelser.

Den konstnärliga gestaltningen representerar stora kulturella, ekonomiska och hälsofrämjande värden. Detta innebär ett förvaltningsansvar och en konstsakkunnighet för att hantera den konstnärliga gestaltningen.

Region Blekinges policy för konstnärlig gestaltning är en del av genomförandet av den regionala
utvecklingsstrategin samt den regionala kulturplanen för Blekinge. Policyn anger ett förhållningssätt för utvecklingen av Region Blekinges konstsamling, som definieras ytterligare i Riktlinjer för konstnärlig gestaltning.

Policyn anknyter till Riksdagens mål om gestaltad livsmiljö som omfattar arkitektur, form, design, konst och kulturarv. Gestaltad livsmiljö syftar till en helhetssyn med utgångspunkt i människan, hennes behov och livskvalitet vid formandet och förvaltandet av livsmiljöer. Politikområdet utgår från allas rätt till miljöer som är inkluderande, väl gestaltade och långsiktigt hållbara.