Aktuellt om konst i Blekinge

Blå grafisk bild med texten "Regionsamverkan Sydsverige" på.

Regionalt samarbete kring residens i Sydsverige

Stärka konstens infrastruktur

Regionssamverkan Sydsverige Länk till annan webbplats. är ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste regioner där bild- och formkonsten är ett av de gemensamma utvecklingsområdena. Sedan 2018 finns en grupp som består av bild- och formutvecklare i de sex sydsvenska regionerna. Målet med samverkan är att skapa en angelägen och hållbar utveckling för konsten i Sydsverige. Prioriterade utvecklingsområden är växelverkan mellan stad och landsbygd, kunskapsutbyte och internationella nätverk. En av bild- och formgruppens prioriteringar är att stimulera och stärka utvecklingen av bild- och formresidens i Sydsverige.

En kartläggning av residens inom bild och form i Sydsverige har genomförts som har sammanställts i en rapport. Arbetet har möjliggjorts genom stöd från Kulturrådet Länk till annan webbplats. och insatser från de regionala bild- och formutvecklarna i Sydsverige.

Du kan ladda ner en sammanfattning av de insatser som beredningsgruppen initierat under åren 2019–2022. Erfarenheterna ligger till grund för planeringen av beredningsgruppens inriktning och fortsatta insatser och aktiviteter.

Rapport: Kartläggning av residens inom bild och form i Sydsverige Länk till annan webbplats.

Rapporten i korthet

Samverkansparter

Beredningsgruppen för bild och form har tagit hjälp av olika kompetenser i arbetet med att stärka infrastrukturen kring residensen. Centralt i arbetet har varit att engagera och samverka med bild- och formresidens för att dels synliggöra deras arbete, dels stämma av hur regionernas bild- och formutvecklare kan stödja residensverksamheterna i Sydsverige. Förutom samtal med residensarrangörer har kontakt tagits med konstnärer, curatorer, forskare och konstprojektledare. De har anlitats för att i samarbete med bild- och formgruppen göra olika undersökande insatser, som workshops, nätverksmöten, intervjuer, seminarier och rapporter.

Samverkan har gett deltagare möjlighet att stärka sina positioner och att påverka konstfältet i Sydsverige. Att kunskapa tillsammans ger också regionerna möjlighet att tillägna sig specialkunskaper att dela med sig av.

Beredningsgruppen för bild- och form har en strategisk funktion i det interregionala och nationella arbetet för samtidskonsten och ett kulturpolitiskt uppdrag. I regionsamverkan Sydsverige ingår Region Blekinge, Region Halland, Region Skåne, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg.

Kartläggning av residens inom bild och form och verkstäder i Sydsverige 2022

I de sex sydliga regionerna, Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne, finns drygt 40 residens inom bild och form. Det finns också konstnärsverkstäder och produktionsplattformar som regelbundet bjuder in nationella och internationella konstnärer inom bild och form och designområdet. Residensen är en blandning mellan kulturinstitutioner och fria aktörer.

De sydsvenska residensens behov och önskemål

I de möten, workshops och rapporter som genomförts under 2019–2021 har frågeställningar om residensverksamheternas behov, önskemål om samverkan med eller med stöd från de regionala bild- och formutvecklarna på olika sätt undersökts. Många residens har efterfrågat stöd att stärka och stimulera residensens kunskapande bland annat när det gäller möjligheter att söka projektmedel men också handgriplig kunskap om hur det går till.

Gemensamt lärande mellan residensverksamheter och verkstäder/produktionsplattformar för konstnärer har också lyfts fram, där samarbete mellan residensverksamheter betonas. Flera residensen önskar etablerade kontaktytor där de kan möta andra residens, planera att besöka varandra och ta vara på den delningskultur som finns inom och mellan residensen – konkurrens om medel och synlighet till trots.

Behoven och önskemålen i korthet:

  • Synliggörande av residensverksamheterna
  • Stärka och stimulera residensens kunskapande.
  • Samarbete betonas och önskan om att etablera kontaktytor för att möta och besöka andra residens.
  • Stöd i att söka projektmedel.
  • Gemensamt lärande mellan verkstäder/produktionsplattformar för konstnärer
  • Bibehålla kontakten mellan beredningsgruppen för bild- och form och residensen i Sydsverige.
  • Ta vara på den delningskultur som finns inom och mellan residensen, konkurrens om medel och synlighet till trots.

Regionssamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste regioner och arbetar för en långsiktig hållbar utveckling för Sydsverige. Det består av regionerna Skåne, Blekinge, Halland, Jönköpings län, Kalmar län och Kronoberg.