Aktuellt om konst i Blekinge

Bild på ett barn som håller lera framför ansiktet.

Karin Meijer – Väntrummet och konsten

Väntrummet är ett konstnärligt pilotprojekt för just väntrummet på barn- och ungdomspsykiatrin i Karlshamn (bup). Det handlar om en konstnärlig gestaltning av ett rum där deltagande av barn och unga är en del av den konstnärliga processen. Konstnären och konsthantverkaren Karin Meijer har valts ut att arbeta med projektet. I oktober höll hon i en workshop med unga på plats i väntrummet där olika känslor tog form i leran.

Möjlighetsrummet

Forskning visar att konst kan skapa positiva hälsoeffekter och att rum, färg och form påverkar oss på olika sätt. Väntrummet är en plats där oro, frustration och förväntan samsas. Behov av en lugn, trygg och välkomnande plats är viktig. Hur upplever barn och unga tiden i ett väntrum? Relationen till tidens markörer och väntan kan vara en utgångspunkt för att istället drömmar, förhoppningar och berättelser kan forma ett förväntansrum eller ett möjlighetsrum.

Konstnärlig gestaltning och ett vidgat hälsobegrepp

Väntrummet är ett projekt inom Region Blekinge och drivs av Konst i Blekinge tillsammans med bup i Karlshamn. Barn och ungdomspsykiatrin hjälper barn och unga som behöver psykiatrisk vård eller stöd och till mottagningen kommer barn och unga upp till 18 år.

I januari 2022 tog kultur- och bildningsenheten över ansvaret för hanteringen av regionens konstsamling och såg stora behov av konst och rumsliga gestaltningar i vårdmiljöerna. Inom konst- och kulturenheten och regional utveckling på Region Blekinge arbetar vi med politikområdet gestaltad livsmiljö på olika plan och i detta arbete ingår vårdmiljöernas utformning. Vi arbetar för att de konstnärliga gestaltningarna ska utgöra en viktig del av Region Blekinges hälsofrämjande arbete.

Världshälsoorganisationen, WHO, har vidgat hälsobegreppet till att omfatta även existentiell hälsa, som rör de stora frågorna i livet. Konsten skapar positiva hälsoeffekter i livets alla skeenden, både för individen och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Riktlinjer för konstnärlig gestaltning, Region Blekinge 2022 Länk till annan webbplats.

Skissuppdrag

Under arbetsprocessen kommer Karin Meijer att lyssna på de tankar och funderingar som barn och unga har kring väntrummet. Hon kommer att arbeta på sitt förslag till konstnärlig gestaltning och att lämna in ett skissförslag innan hon genomföra uppdraget. Allt sker i dialog med bup och Konst i Blekinge.

Gemensamt kunskapande i pilotprojekt

Samtal med barn och unga, personalen på bup och Konst i Blekinge kommer att ligga till grund för en utvärdering inför framtida samarbetsprojekt mellan konst och vård. Detta projekt kommer att användas som ett pilotprojekt, ett exempel på hur man kan arbeta i väntrum med deltagare och konstnärer.

Foto: Konst i Blekinge

Bild på Karin Meijer.
Bild på händer och lera vid ett bord.