Aktuellt om konst i Blekinge

Dalia Mikonytė och Adomas Žudys, Blekinge Study, konstverk producerad under AIR Blekinge 2018.

Konferens Gestaltad livsmiljö –
Människan i fokus

Gestaltad livsmiljö handlar om hur arkitektur, form, design, konst och kulturarv tillsammans kan bidra till att forma samhället och invånarnas vardag på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

Varmt välkommen till konferensen om Gestaltad livsmiljö med temat ”människan i fokus”, som syftar till att bidra med inspiration och höja kunskapen och betydelsen av en medveten och omsorgsfull gestaltning av våra livsmiljöer – både för befintliga Blekingebor och för att kunna attrahera nya invånare.

Konferensen är ett samarbete mellan Region Blekinge och Karlshamns kommun och arrangeras som avslutning på Karlshamns årliga Arkitekturvecka. Konferensen riktar sig brett till både tjänstepersoner, politiker och intresserad allmänhet.

På eftermiddagen erbjuder vi ett fördjupningspass som särskilt vänder sig till verksamma i länet inom området gestaltad livsmiljö. Fördjupningspasset är ett samarbete mellan Region Blekinge och institutionen Fysisk Planering på Blekinge Tekniska Högskola.

När: 1 september
Var: Lokal Rio Grande, Östra Piren, Karlshamn
Tid: 08.30-12.00 Regional konferens
12.00-13.00 Enklare lunch
13.00-16.00 Fördjupningspass

 

Boka in datumet och anmäl dig redan nu

Välkommen till en dag med Gestaltad livsmiljö i fokus!
Konferensen inkl. lunchen är kostnadsfri.

Anmäl dig TILL KONFERENSEN här... Länk till annan webbplats.

Gestaltad livsmiljö

Program konferens

Gestaltad livsmiljö handlar om hur arkitektur, form, design, konst och kulturarv tillsammans kan bidra till att forma samhället och invånarnas vardag på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

8:00 Registrering och kaffe

8:30 Välkommen!
Dagens moderator, Ulrika Wilke från Kultur- och bildningsenheten, Region Blekinge, hälsar oss välkomna till en dag där våra gestaltade livsmiljöer står i fokus.

8:35 Vi blir det vi gör – tillsammans!
Magnus Sandgren, ordförande i Kommunstyrelsens näringslivsoch samhällsbyggandsutskott, Karlshamns kommun. Anna-Lena Malm, Regional utvecklingsdirektör, Region Blekinge

8:40 Nationell politik för Gestaltad livsmiljö
Helena Bjarnegård, Sveriges Riksarkitekt, Boverket. Helena ger oss en introduktion till ”Politik för
gestaltad livsmiljö” som är Sveriges nationella policy för arkitektur, form och design, och som fyller fem år i år.

9:05 Erfarenheter från gemensamt lärande
Ebba Högström, Docent och Universitetslektor, Institutionen för Fysisk Planering, Blekinge Tekniska Högskola. Presenterar erfarenheter från fortbildningskursen Stads- och landsbygdsutveckling genom konstnärliga processer. Kursen har genomförts i två omgångar och riktar sig till aktörer verksamma inom stads- och landsbygdsutveckling, som t.ex. konstnärer, arkitekter och planerare.

9:25 Barnens roll i gestaltningen
Charlotte Kristensson, Arkitekt och Kompetensområdesansvarig Kunskapsmiljöer, FOJAB.
Charlotte var uppdragsansvarig arkitekt för Mörrums nya skola, berättar om hur skolbarnen involverades i utformningen. Tidigt i projektet togs en projektvision fram som tydligt betonade att barnperspektivet skulle genomsyra utformandet av den fysiska miljön såväl inne som ute.

9:45
Kaffe, smörgås och mingel

10:15 Gränsöverskridande samarbeten och fokus på helheten
Peder Hallkvist, Stadsarkitekt, Örebro kommun, berättar om Örebros förändring och arbetet med att
forma livsmiljön utifrån ett helhetsperspektiv, där tät dialog mellan politik och förvaltning, samt näringsliv och invånarna har varit viktigt. En annan viktig del i arbetet har varit kommunens arkitekturstrategi, med fokus på både byggnader och det publika rummet, både i stad och på landsbygd.

10:55 Samverkan och skavningar
Sofia Wiberg, Forskare, Urbana och regionala studier, Kungliga Tekniska Högskolan. Pratar om komplexa samverkansprocesser i relation till att skapa gestaltade livsmiljöer. Fokus är på utmaningar som kan uppstå i dessa processer och hur "skavningar" kan bära på viktig kunskap och kan användas som en resurs för att belysa viktiga frågor och skapa ett gemensamt lärande.

11:30 Panelsamtal
Panel: Helena Bjarnegård, Riksarkitekt, Boverket
Christina Mattisson, Regionråd, Region Blekinge
Emina Kovacic, Stadsarkitekt och Stadsbyggnadschef, Karlshamns kommun
Alice Broberg, tidigare ung kommunutvecklare på Ronneby kommun
Simone Alexandra Ærsøe, konstnär och fotograf, Land404

12:00 Lunch och mingel

 

Program fördjupningspass

13:00 – 16:00 Workshop / walkshop
Värdar för eftermiddagen är Institutionen för Fysisk Planering, Blekinge Tekniska Högskola.
Passet som består av tre delar inleds med att deltagarna introduceras till nya och kreativa sätt
att uppleva sin omgivning på. Därefter genomförs en stadsvandring, en ”walkshop”, i syfte att erfara staden på oväntade och kanske också nya sätt. Slutligen sammanställer deltagarna sina intryck från ”walkshopen” i en avslutande gruppdiskussion och workshop med kreativa inslag.

Workshop-/walkshopledare:
Ebba Högström, Ida Nilsson, Jumana Hamdani och Malin Altenby Larsen

 

Fysisk planering handlar om användningen av marken, vattnet och den byggda miljön utifrån estetiska, sociala, ekologiska och samhällsekonomiska aspekter. På institutionen för Fysisk Planering vid Blekinge Tekniska Högskola utbildas planeringsarkitekter i kandidat- och mastersprogrammen i fysisk planering, strategisk fysisk planering och stadsplanering. Forskningen på institutionen spänner över olika områden såsom åldersvänliga städer och samhällen, landsbygdsplanering, hållbarhetsfrågor, mobilitet, planeringshistoria samt boende och livsmiljö för utsatta grupper.

Foto: Visit Blekinge